top of page

Józef Manterys urodzony w Miroszowie. Do szkoły podstawowej w latach 1936 do 1943 uczęszczał w Miroszowie, a następnie do sąsiedniej wioski w Kropidle odległej od rodzinnej miejscowości o 5km tą odległość niezależne od pory roku polnymi ścieżkami i dróżkami poza dniami świątecznymi pokonywał codziennie.

Pozostałe lata przed zakończeniem wojny program nauki z ostatniej klasy szkoły podstawowej i początki materiału gimnazjalnego przerabiał w domu przy pomocy osób przebywających w Miroszowie, a ukrywających się przed represjami władz okupacyjnych. Między innymi najbardziej zapamiętany ksiądz Józef Dembiński działacz patriotyczny Pomorza Zachodniego.

Po wyzwoleniu w styczniu 1945 r. Rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Taduesza Kościuszki w Miechowie, a w 1947 r. uzyskał świadectwo ukończenia czterech klas gimnazjalnych. Ten okres nauki był bardzo trudny ze względu na podstawowe braki wiedzy szczególne z przedmiotów, które zakazane były w czasie okupacji, jak również brak podręczników do bieżącej nauki. W okresie wakacji zachorował i nie mógł od nowego roku szkolnego podjąć dalszej nauki. Przebywając w tym czasie w domu rodzinnym rozpoczął działalność społeczną. Był założycielem koła Związku Młodzieży Wiejskiej, WICI, i w ramach istniejących możliwości organizował życie kulturalne i sportowe.

W 1948 r. zgodnie ze swoim zainteresowaniem rozpoczął naukę w Liceum Rolniczo-Hodowlanym II stopnia w Nawojowej k/Nowego Sącza kończąc je egzaminem maturalnym w 1950 r. Dalej to nakaz pracy (taki w tym czasie obowiązywał) i praca w Okręgowym Zarządzie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Białymstoku. Okres ten był bardzo krótki z uwagi na powołanie do odbycia obowiązkowej służby wojskowej. Z uwagi na posiadanie średniego wykształcenia po wstępnym przeszkoleniu, skierowany został do Głównego Kwatermistrza Wojska Polskiego do pracy biurowej.

Po 28 miesiącach służby wojskowej rozpoczął prace w Wojskowej Centrali Handlowej, gdzie na różnych stanowiskach przepracował ponad 23 lata. W tym okresie na licznych kursach pogłębia swoją wiedzę ogólną i zawodową. W 1974 r. ukończył Wyższe Studia Zawodowe na Wydziale Prawa Administracji w Uniwersytecie Warszawskim. W tym samym roku zmienia pracę obejmując stanowisko dyrektora w przedsiębiorstwie produkcyjnym związanym z budownictwem ogólnym, którym kieruje przez 16 lat.

W wieku 60 lat po przejściu na emeryturę dalej pracuje ponad 11 lat w Zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej. W 1964 r. po zlikwidowaniu gospodarstwa rolnego rodziców i przeprowadza na ich do Ursusa bierze na siebie obowiązek opieki i utrzymania. W 1956 r. ożenił się z Danutą Wiecławską pochodzącą z Ursusa. Ma jednego syna Grzegorza, który nie założył rodziny i mieszka razem z rodzicami.

Józef Manterys was born in Miroszów. From 1936 to 1943 he attended primary school there and then at the neighbouring village of Kropidło, 5km from home. Each school day and in all seasons he walked this distance on country paths.

During the remaining years of World War II he completed primary school and started secondary school by taking lessons at home, with the help of people from Miroszów who were in hiding from the German occupying authorities. From among those teachers he remembers most a priest, Father Józef Dembiński, a patriotic underground activist from the Polish province of Western Pomerania.

When the war ended in January 1945, Józef attended the Tadeusz Kościuszko High School in Miechów. In 1947 he received a certificate of completion of four classes of high school. Post-war schooling was difficult due to a shortage of basic knowledge of subjects which were particularly forbidden during the German occupation, as well as a shortage of text books. Józef became ill during the summer break and could not continue his schooling. Confined to home, he became involved in community activities. He was the founder of the Rural Youth Union (Związek Młodzieży Wiejskiej, WICI) and within the limits of his capabilities organised cultural and sporting activities.

In 1948 he began to study at the High School of Agriculture and Breeding in Nawojowa, near Nowy Sącz. He completed that with a matriculation exam in 1950. He began the then compulsory period of work at the District Board of State Farms in Białystok. This did not last long because he was called up to compulsory military service. Because he had completed high school he was retrained and sent to do office work with the chief quartermaster of the Polish army.

After 28 months of military service, he started work at the Military Headquarters of Commerce, where he worked in various positions for over 23 years. During this period, after a number of courses, Józef deepened his general and professional knowledge. In 1974 he graduated from Higher Vocational Studies, Faculty of Law Administration at Warsaw University. In the same year Józef took up the post of director of a manufacturing establishment, in general construction, which he ran for 16 years.

At the age of 60, after retirement, he continued working on the Board of Housing Cooperative. In 1964, after liquidation of the family farm, he took in his parents in Ursus and assumed responsibility for them. In 1956 he married Danuta Więcławska from Ursus. They have one son, Grzegorz, who is single and lives with them.

bottom of page