top of page

Maria-Regina (Manterys) 5-7-1934 – 9-9-1984 & Witold Bielawski (1927 – 27-2-1999)

Maria-Regina Bielawska (Manterys) 5-7-1934 – 9-9-1984

Znajdź na Drzewie/Find on tree

Maria Regina Bielawska (Manterys) urodzona w Miroszowie. Do szkoły Podstawowej uczęszczała w rodzinnej wiosce i w Racławicach. Następnie rozpoczęła naukę w Gimnazjum w Miechowie. Po ukończeniu pierwszej klasy nie wznowiła dalszej nauki względu na trudności materialne rodziców i konieczności świadczenia pomocy w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. W czasie pobytu w domu angażowała się do pracy społecznej z młodzieżą.

W 1955 r. wyszła za mąż za Witolda Bielawskiego pochodzącego z tej sami wioski. Z zawodu marynarz, przeprowadziła się więc do Gdyni gdzie było zatrudnienie jej męża. Ze względu na długie przebywanie męża poza domem nie podjęła dalszej nauki ani pracy zawodowej. W pełni z poświęceniem zajęła się prowadzaniem domu i organizowaniem życia rodzinnego. Energiczna i pragmatyczna, umiejąca zjednywać sobie ludzi z różnych sfer społecznych.

W następnym roku po ślubie urodził pierwszą córkę. Wszystkie córki (Bożena, Danuta i Anna) otrzymały odpowiednie wychowanie i wykształcenie, oraz odpowiednią pomoc w rozpoczynającym się samodzielnym życiu.

Zmarła w 1984 r. na chorobę nowotworową.

Maria Regina Bielawska (Manterys) was born in Miroszów. She attended primary school there and in Racławice, and enrolled in the high school in Miechów. After completing the first year she left school because of her parents’ difficult material position and the need to assist them in running the farm. During her stay at home she became involved in social work with youth.

In 1955 she married Witold Bielawski who came from the same village. Because he was a sailor by profession they moved to Gdynia where he worked. Because of her husband’s long absences from home, she did not take up further studies nor paid employment, but wholeheartedly devoted herself to running the home and organising family life. Energetic and practical, she had the skill to attract people from various walks of life.

In the year after their marriage she gave birth to their first daughter. All three girls (Bożena, Danuta and Anna) received an appropriate upbringing and education, as well as help in setting up an independent life of their own.

Maria Regina died from cancer in 1984.

bottom of page