top of page

Sylwestra Bibrowska (Manterys, 22-4-1940 – ) and Wacław Bibrowski (1935 – 13-6-2000)

Sylwestra Bibrowska (Manterys)
Wiktoria Manterys (Dziura) b.1868 d.24-1

Przejmuje gospodarstwo rolne po swoim ojcu Czesławie Manterys (1-7-1907 – 8-8-1984), które prowadzi wraz z mężem Wacławem. Bardzo pracowita i aktywna społecznie, przez blisko 20 lat Prezeska KGW Zarogów, wspólnie ze swoim mężem (Naczelnikiem OSP) Zarogów prowadzi bardzo owocną działalność na rzecz wsi. Jest organizatorką wspólnych spotkań, kursów, organizuje wycieczki, przygotowuje dożynki itp. Mają swój znaczący wkład w wybudowanie i wyposażenie nowej remizy OSP Zarogów. Pomimo upływu czasu i rozpadu organizacji społecznej, Sylwestra zawsze jest pierwsza, gdy trzeba coś zrobić społecznie.


Źródło: Córka Dorota Kapek (Bibrowska, 20-11-1964 -) korespondencja z manterys.com

Sylwestra took over the farm in Zarogów from her father Czesław Manterys (1-7-1907 – 8-8-1984), which she worked with her husband Wacław Bibrowski. Very hard working and active in the community, she was president of the Country Women’s Circle in Zarogów. With her husband (who was the Zarogów Volunteer Fire Brigade manager) she did fruitful work for the benefit of the village. She was an organiser of meetings, courses, outings and harvest festivals. They had important input into the outfitting of the Volunteer Fire Brigade hall in Zarogów. Despite the passage of time and the breakup of community organisations, Sylwestra is always first when there is a need to do something for the community.


Source: Daughter Dorota Kapek (Bibrowska, 20-11-1964 – ) correspondence with manterys.com

bottom of page